Categoriearchief: zeespiegel

Nederland en de zee

Een goede kustverdediging is noodzakelijk om in Nederland droge voeten te houden. Bijna 40% van het oppervlak van Nederland ligt zo laag dat dit deel vrijwel permanent onder water zou staan als we niets deden. Waar geen of weinig duinen zijn hebben we hoge dijken gebouwd, en op andere plekken worden we beschermd door dammen, stormvloedkeringen en andere waterstaatkundige werken.

Bron: TNO

Het is zaak om die kustverdediging op peil te houden. Ook letterlijk, omdat de zeespiegel stijgt (al 12.000 jaar met in totaal 120 m) en Noord- en West-Nederland dalen. Dat dalen komt doordat dit deel van Nederland onderdeel is van het Noordzeebekken dat al 60 miljoen jaar daalt. Zuid- en Oost-Nederland stijgen. De ‘scharnier’  ligt ongeveer bij de zwarte lijn op bovenstaande figuur. Lees verder

Zeespiegel en de grote woorden van Tamino

Terwijl ik me al een paar weken bezig houd met de zeespiegel en steeds verbaasder wordt over wat ik lees en zie, kwam daar de afgelopen dagen een klein relletje langs over het onderwerp.

Vanaf  1992 proberen we serieus de hoogte van de zeespiegel te meten met behulp van satellieten.  Dat dat geen sinecure is zal ik u later eens laten zien. Die metingen , altimetrie genaamd, gaven een paar jaar geleden nog een gemiddelde stijging weer van 3,4 mm/jaar, maar de laatste tijd is dat een beetje naar beneden bijgesteld. Dat komt vooral omdat het duivels moeilijk is om van grote hoogte een verschil van 1 mm te meten. Ook daarover later meer.

Bron:  Church & White 2011 Lees verder

De zeespiegelstijging  vertoont geen versnelling

In het vorige bericht uitte ik mijn zorgen over de alarmistische aard van een artikel in de NRC. In dat artikel stond in een kadertje onder andere het volgende: “De zeespiegel is van 1900 tot nu steeds sneller gaan stijgen. Dat schrijft het VN-klimaatpanel IPCC in zijn laatste rapport (2013). De stijging bedroeg het grootste deel van de vorige eeuw gemiddeld  1,5 millimeter per jaar. Inmiddels  ligt ze boven de 3 millimeter per jaar.”

Bron:  NRC

Daar valt wel het een en andere op af te dingen. Er zijn 2 bronnen van meetreeksen van de zeespiegel.  De ene betreft  de gegevens van zogenaamde tide gauges, meetboeien op een aantal plaatsen langs de kust verspreid over de wereld. Sommige van die meetreeksen beginnen al in de 19e eeuw. De tweede bron betreft de gegevens via satellietmetingen.  Die metingen beginnen in 1992. Het statement dat de zeespiegel van 1900 tot nu toe steeds sneller is gaan stijgen moet dan met name terug te vinden zijn in de tide gauge meetreeksen die al minstens een eeuw plaats vinden.

Bron:  Church et al 2011

Uit de publicatie van Lees verder

Zucht…

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan foute informatie (nepnieuws heet dat tegenwoordig) op het gebied van klimaat uit de Volkskrant aan de orde stel.  Niet omdat de Volkskrant op dat gebied de allerergste is maar omdat ik die krant lees. Veel erger is het op dit vlak gesteld met de NRC die welhaast een religieuze opdracht lijkt te hebben om de ondergang van de wereld vanwege klimaatverandering te verkondigen. Een lezer wees me op een recent artikel van de hand van NRC-wetenschapsredacteur Marcel aan de Brugh waarvan de kop er zo uitzag:

Bron:  NRC

De bron van het artikel is de European Marine Board (EMB) die onlangs een publicatie het licht deed zien getiteld The ticking time bomb of climate change’.  Lees verder

Kroonenberg tegen de rest

Zaterdag 4 februari j.l. drukte de Volkskrant een interview af met prof. Salomon Kroonenberg, em. hoogleraar geologie aan de TU Delft. Het gaat over de zeespiegelstijging. Kroonenberg heeft een nieuw boek gepubliceerd, Spiegelzee genaamd.  De kop van het artikel vat samen wat Salomon van de huidige zeespiegelstijging vindt. Het interview is hier te vinden.

Bron:  Volkskrant

De interviewer vraagt in het tweede deel van het gesprek nogal fel door wanneer Kroonenberg dingen zegt die niet helemaal stroken met wat ‘de werkelijkheid’ gevonden wordt. Vooral de wat zure reacties na afloop van sommige wetenschappers aan Nederlandse universiteiten valt op. Lees verder

Nederland en de zeespiegel

Ongeveer 35% van het Nederlandse oppervlak ligt beneden 0 m  NAP,  ongeveer het gemiddelde zeeniveau. Zonder allerlei menselijke maatregelen zoals dijkaanleg en pompen zag Nederland er nu als volgt uit:

ben zeeeniv

Bron:  Rijkswaterstaat

Paars is het gebied dat beneden 0 m NAP ligt. Dit gebied zou permanent onder water staan. De kustlijn wordt gevormd door een duinenrij (met onderbrekingen), die zich van België uitstrekt tot in Denemarken. Daarachter ligt een zogenaamd haf, een ondiep (enkele meters) strandmeer dat gevoed wordt met water uit de rivieren en zeewater door de openingen in de duinenrij/strandwal. Waar die openingen erg groot zijn hebben we de zee vrij spel gelaten en vormen de duinen (die op zogenaamde strandwallen liggen) de Waddeneilanden.

Berendsen 2005

Bron:  Berendsen 2005

Dat haf is in de loop van de tijd dichtgegroeid met laagveen. Tijdens het eerste deel van de laatste transgressiefase, aan het begin van onze jaartelling, is de zee door gaten in de strandwal in het ZW en N van ons land heengeslagen (ingressie) en het daar achter liggende laagveen is tijdens stormen grotendeels opgeruimd. Ervoor in de plaats kwam water:  Waddenzee, Zuiderzee en de Zeeuwse wateren. In Noord- en Zuid-Holland bleef de strandwal grotendeels intact, daar is het laagveen dan ook blijven liggen. Door afgraven van het veen en door inklinking liggen ook die gebieden nu beneden zeeniveau. Lees verder

Help, de dokter verzuipt! (met dank aan Toon Kortooms)

smeltBron:  Nature  (excuses voor het ontbreken van een ijsbeer, Antarctica he 😉 )

Als trouwe lezer van Climategate.nl op Facebook werd ik vandaag opmerkzaam gemaakt op een heuse klimaatconferentie die momenteel in Rotterdam plaatsvindt. Heu?  Jazeker.  De C40, waar 40 steden in de wereld bijeen zijn gekomen om een vuist te maken tegen klimaatverandering. Ja! Dat doet me denken aan de tijd dat steden zich konden uitroepen tot kernwapenvrije gemeente.

Nou wil het geval dat ik al heel erg lang het NOS-Journaal mijdt als de pest.  Het is geen nieuws, of voorgebakken nieuws.  Maar vandaag zette ik toevallig de tv aan terwijl het journaal bezig was, en ik viel met mijn kont in de boter: een bericht over verschrikkelijk afsmelten van ijs op Antarctica.  Er werd zelfs een meneer van het KNMI bij gehaald om te vertellen waar het over gaat! Nou , dan zal t wel waar zijn, toch?  Op de achtergrond deelnemers van de C40 conferentie die druk met elkaar in gesprek waren om de wereld te redden, denk ik.

Daar wilde ik wel het mijne van weten. Eerst de site van het KNMI opgezocht, waar het bericht prominent op stond.  Toen de site van Nature bezocht, waar ik dit bericht vond (volg link). Ik las:  ‘Sea levels could rise by more than 15 metres by 2500 if greenhouse-gas emissions continue to grow.’ Could…….

Daarna naar het artikel zelf van de hand van David Pollard,  palaeoklimatoloog aan de Pennsylvania State University en Rob DeConto, aardwetenschapper aan de University of Massachusetts. Wat hebben ze gemeten? Wat heb ik gemist?  Nu, ze hebben niets gemeten, maar een model gemaakt dat voorspelt wat er in de toekomst gaat gebeuren. En het worst case scenario van dat model voorspelt dat in het jaar 2500 de zeespiegel wel 15 gestegen kan zijn.  Kan zijn…..

Mooi werk, modellen bouwen ;-). En redactie van het NOS-Journaal: weer even de aandacht gevestigd op die C40 conferentie in Rotterdam! Anders was die geheel aan de aandacht ontsnapt.  En niet te vergeten: dank aan het KNMI dat nooit te beroerd is om mee te werken aan dit prachtige staaltje non informatie.

Ik blijf u regelmatig op de hoogte houden van (gemeten) zeespiegeldata.

 

De zeespiegel in het pre-industriële tijdperk vanaf 1700

De mijns inziens overtrokken belangstelling voor atmosferisch CO2 in het kader van de recente opwarming van de aarde  of ‘klimaatverandering’ vindt zijn oorsprong in een tweetal publicaties van Svante Arrhenius, Dat idee is gebaseerd op laboratoriumonderzoek van Svante Arrhenius, gepubliceerd in 1896 en in 1906. De publicaties van Arrhenius hebben lange tijd een sluimerend bestaan geleid. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw is de belangstelling voor CO2 en temperatuurstijging weer nieuw leven ingeblazen.

Over de zekerheden en de onzekerheden van de rol van CO2 op het klimaat is op deze site al heel veel geschreven. In dit bericht gaat het over een afgeleide ervan, namelijk de zeespiegel. Ook daarover is hier al veel geschreven, onder andere hier.

zeespiegel1

Bovenstaande grafiek geeft de mondiale zeespiegelstijging weer vanaf 32.000 jaar geleden.  Het betreft het laatste en koudste deel van het Weichselglaciaal en de zeespiegelstijging vanaf het eind van die ijstijd tot en met het warmere Holoceen waarin we nu leven. De zeespiegel reageert op opwarming door middel van twee mechanismen: afsmelten van ijs en sneeuw dat op het land opgeslagen is, en uitzetting van water. De zeespiegel is vanaf 20.000 jaar geleden zo’n 120 m gestegen. Dat had onder andere tot gevolg dat de laagte die zich tussen Groot Brittannië en Nederland bevindt langzaam door water bedekt is geraakt:  de Noordzee. De zeespiegelstijging die in eerste instantie een versnelling kende neemt vanaf 10.000 jaar gelden af.  Dat wil zeggen dat de zeespiegel nog steeg maar in toenemende mate minder snel. In dit bericht richt mijn  belangstelling zich op het laatste stukje. Lees verder

Hansen bakt ze weer bruin

Zie hier de kop van het artikel dat James Hansen samen met wat anderen publiceerde in het Open Acces medium Atmospheric Chemics and Physics. Hoon was zijn deel.

artikel Hansen

Zelfs New Scientist, dat altijd kritiekloos achter klimaatalarmisten aanloopt, merkt nu op: “Highly speculative. Full of conjecture. Based on flimsy evidence. Not supported by mainstream science. Not peer reviewed. Not suitable for basing policy on. It sounds like climate scientists are talking about the claims of climate deniers. But this time they are talking about a 23 July discussion paper by James Hansen, the most famous and respected climate scientist on the planet. “

Nou ja, ‘ the most famous and respected climate scientist on the planet’ is voor hun rekening. Ik ken deze voormalige toponderzoeker van NASA vooral als iemand die niet schroomt om te overdrijven. Het kan hem eigenlijk niet dol genoeg zijn. Ook nu weer. Dat de kritiek nu van alle kanten komt heeft niet alleen te maken met de extreme standpunten die hij in het artikel inneemt, maar ook omdat het artikel gepubliceerd werd voordat het peer-reviewed is, een doodzonde in wetenschapsland. Wat naar voor al die aanstormende wetenschappers die hij door deze te vroege publicatie meesleurt.

Ik neem hem al langer niet heel serieus, dus was ik van plan niet al te veel tijd in de publicatie te steken. Nou ja, dat lukt niet helemaal. Want er is een figuur in het artikel dat mijn aandacht trok:

zs Hansen 2015

Wat heeft Hansen (et al)  hier gedaan?  Lees verder

De CO2-uitspraak van de Haagse rechter

ijsbeer1

Tja, dat krijg je er nu van als je als overheid de apocalyptische rapporten van het IPCC omarmt als zijnde het (vrijwel) onomstotelijke bewijs dat de aarde flink zal opwarmen door de stijging van het atmosferisch CO2. Om van andere rampspoed die ons boven het hoofd hangt nog maar te zwijgen.

Je kunt wel het een en ander op de voorspellingen van het IPCC afdingen: Lees verder