UNDRR: meer rampen, meer doden, meer schade

Fig. 1  Bron: UNDRR

De UNDRR, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, is een onderdeel van de Verenigde Naties, de UNO. Dit orgaan heeft onlangs een rapport uitgebracht getiteld: ‘Human Cost and Disasters’.Het gaat over de natuurrampen die wereldwijd van 2000 en 2019 plaats hebben gevonden op aarde en het aantal slachtoffers en schade dat die rampen veroorzaakt hebben. Die cijfers hebben ze vergeleken met de data van de periode 1980-1999, en wat bleek: de afgelopen twee decennia is dat flink toegenomen.

Fig. 2  Bron: rapport UNDRR

Figuur 2 is afkomstig uit het genoemde rapport en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Althans zo lijkt het. Het rapport meldt: “While better recording and reporting may partly explain some of the increase in events, much of it is due to a significant rise in the number of climate-related disasters”. Ik denk dat dat laatste vooral het gevolg is van meer aandacht voor natuurlijke rampen dan voorheen.

Een oplettende lezer echter van Klimaatgek zag iets vreemds aan de getoonde cijfers en schreef me hierover. Het blijkt dat de getoonde slachtoffercijfers geen rekening houden met de groei van de wereldbevolking. En dat moet natuurlijk wel. Dan zien de cijfers er zo uit:

Fig. 3    Data: UNDRR en  M.H.Nederlof

Gecorrigeerd voor de groei van de wereldbevolking is het aantal doden en getroffenen niet toegenomen maar juist afgenomen. Bovendien wordt de opmerking dat de toename van het aantal natuurrampen vooral toe te schrijven is aan de ‘aanmerkelijke toename van het aantal klimaatgerelateerde rampen’ niet bevestigd door de cijfers. Zie hier. Het IPCC is ook heel voorzichtig als het gaat om uitspraken over mogelijk toegenomen natuurrampen die klimaatgerelateerd zijn.

Klimaateconoom Björn Lomborg schreef in 2018 in de Volkskrant over deze kwestie:
Zo is het onze tweede natuur geworden om weersomstandigheden te linken aan klimaatverandering. Bij een overstroming wijten de media die aan de opwarming en waarschuwen dat overstromingen toenemen. Maar het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat niet eens duidelijk is of overstromingen de afgelopen honderd jaar wereldwijd wel zijn toegenomen. Europese bosbranden en Amerikaanse orkanen worden toegeschreven aan de wereldwijde opwarming. Maar ook al kregen de bosbranden in Europa in 2018 meer aandacht in het nieuws dan anders: in de Zuid-Europese landen waar het overgrote deel van de bosbranden plaatsvindt, zijn ze de laatste 35 jaar gehalveerd. Over orkanen zegt het IPCC dat er wereldwijd de laatste 100 jaar ‘geen significante trends zijn waargenomen’. In feite is de frequentie van orkanen in de VS sinds 1900 afgenomen.”

Om te laten zien hoe het er werkelijk voor staat met natuurrampen en slachtoffers de volgende grafiek voor de periode 1900-2019:

Fig. 3   Bron: Ourworldindata   Data: EMDAT

Figuur 3 toont het aantal doden per jaar van 1900 t/m 2019 gerelateerd aan natuurrampen. Overigens is de databron net zoals in het rapport van de UNDRR dezelfde: EMDAT.

Hier onder ziet u  de grafieken van het aantal doden in dezelfde periode gerelateerd aan een viertal weer/klimaatgerelateerde natuurrampen:

Fig. 4  Overstromingen  Bron: Ourworldindata   Data: EMDAT

Fig. 5 Extreem weer   Bron: Ourworldindata   Data: EMDAT

Fig. 6  Droogte  Bron: Ourworldindata   Data: EMDAT

Fig. 7  Extreme temperatuur  Bron: Ourworldindata   Data: EMDAT

De website Ourworldindata schrijft over bovenstaande grafieken:  “Deaths from natural disasters have seen a large decline over the past century – from, in some years, millions of deaths per year to an average of 60,000 over the past decade.

Historically, droughts and floods were the most fatal disaster events. Deaths from these events are now very low – the most deadly events today tend to be earthquakes.

Deze conclusies laten weinig te raden over. De  periode van 120 jaren die in bovenstaande grafieken gebruikt wordt geeft een totaal ander beeld dan de vergelijking van 2×20 jaren die het UNDRR in haar rapport gebruikt. Zelfs als men bedenkt dat ook de data van de figuren 4 t/m 7 niet gecorrigeerd zijn voor de enorme bevolkingsgroei in 120 jaren.

Ik kan niet anders concluderen dan dat het UNDRR met haar rapport deels onjuiste en misleidende informatie naar buiten brengt. Ik ga ervan uit dat bij de UNDRR ook mensen werken die weten hoe ze op een juiste manier met data om moeten gaan. Waarom dan zo’n rapport uitbrengen, wat is het doel?

Een volgende keer graag over een andere tak van de UNO, het IPCC.