Vattenfall

Het Zweedse Vattenfall heeft NUON overgenomen en timmert flink aan de weg door middel van veel reclames. In die reclames profileert Vattenfall zich als schone en vooruitstrevende leverancier. Dat doen ze ingenieus. Zo zeggen ze over zichzelf: “ ….. altijd al een bedrijf dat energie opwekt uit schone bronnen. ”  Dan volgt een opsomming van die bronnen: waterkracht, zon en wind. Er valt natuurlijk best wel wat af te dingen op dat ‘schone’  van die bronnen, want er is ook bij deze bronnen sprake van indirecte emissies vanwege productie, onderhoud en andere zaken, en het grondstoffengebruik is ook fors. Maar daar gaat het hier niet om. Waar het hier om gaat is dat Vattenfall door de formulering de suggestie opwekt dat ze alléén maar ‘schone’  bronnen gebruikt bij de energieopwekking.

Ik kijk verder en hoor: “  Maar fossielvrij produceren is niet genoeg, er is méér nodig. We moeten fossielvrij reizen, werken én wonen. ”  Hier wordt de suggestie dat Vattenfall uitsluitend fossielvrij produceert alleen maar versterkt. Is dat ook zo? De Volkskrant toonde enkele weken geleden deze tabel:

Fig. 1  Bron: Volkskrant 19-9-2020

Lees verder

De visie van een internist/longarts

Naar aanleiding van mijn vorige bericht over de zoektocht naar de tweede coronagolf kreeg ik wat reacties.  Een daarvan was een bericht over Covid19 van de hand van dr. Paul Braat, die lange tijd werkzaam is geweest als internist en longarts. Hij hield en houdt als insider de ontwikkelingen rond Covid19 nauwgezet bij en ziet dat er nogal wat misverstanden zijn rond het virus.

Bron: CDC

Bovenstaande tabel is afkomstig van het CDC, Centre for Disease Control and Prevention in de USA. Scenario 5, de laatste kolom, geeft de huidige beste schatting weer van een aantal parameters van Covid19. Het tweede vakje van die kolom toont de IFR, Infection Ratio Fatality. Dat is het aantal personen dat sterft als gevolg van een ziekte ten opzichte van het totaal aantal geïnfecteerde personen, zowel met als zonder symptomen. De IFR is voor 4 leeftijdsgroepen weergegeven. Het getal x100 is de IFR in procenten. Volg de link onder de figuur om op de website van het CDC te komen. Daar vindt u ook op welke onderzoeken deze cijfers zijn gebaseerd.

Behalve de IFR is ook de CFR, Case Fatality Rate, van belang. Dat is het aantal personen dat sterft als gevolg van een ziekte ten opzichte van het totaal aantal personen waarbij de ziekte vastgesteld is. Dat onderscheid tussen IFR en CFR heeft een rol gespeeld in de Covid19 gebeurtenissen, zult u verderop lezen.

Ik plaats Braats uitgebreide reactie hieronder integraal, zonder verdere reactie van mijn kant. De pdf met de tekst en figuren kunt u hier downloaden.

Lees verder

Op zoek naar de tweede coronagolf

Ik probeer me zo goed als mogelijk af te sluiten van de hysterie rond het coronavirus. Als je geen nieuws en praatprogramma’s op de vaderlandse radio en tv volgt lukt dat vrij aardig. Maar soms val ik stomtoevallig in zo’n programma, zoals gisterenavond. Dan blijkt dat een groep BN-ers een statement heeft gemaakt en dat een andere groep BN-ers vindt dat dat niet mag. Dat laatste zie je steeds meer, dat de ene groep vindt dat de andere niets mag zeggen of iets anders had moeten zeggen, namelijk iets dat meer lijkt op wat ze zelf vinden of zeggen.

Fig. 1  Bron: Uitzending Gemist

Opmerkelijk was wat een aangeschoven viroloog, Anne Wensing, zei: “We zitten in een tweede golf, zonder twijfel, dit is een tweede golf”. Als je je baseert op het aantal geconstateerde positieve uitslagen van de pcr-test dan is dat zeker zo. Maar het is intussen wel bekend dat die oplopende cijfers vooral het gevolg zijn van het feit dat véél meer mensen dan voorheen zich laten testen. Dan krijg je vanzelf meer positieve uitslagen. Bovendien wil een positieve testuitslag nog niets zeggen over de vraag of iemand dan de ziekteverschijnselen heeft en of die persoon besmettelijk is. Enfin, die testuitslagen zijn dus volstrekt onbruikbaar om de vraag te beantwoorden of we ons in een tweede coronagolf bevinden of niet. De enige betrouwbare cijfers zijn de corona gerelateerde ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Ik ga op zoek naar de tweede coronagolf.

Fig. 2  Bron: RIVM

Lees verder

Return to Eden


Deze week komt een nieuwe film uit van de Limburgse cineast Marijn Poels, die al lange tijd domicilie heeft in de buurt van Berlijn. Ik heb het geluk gehad dat ik de film vooraf mocht bekijken. De film heet ‘Return to Eden’ en is de derde in een drieluik dat begon met “The Uncertainty has Settled” en gevolgd werd door “Paradogma”. Als u de links volgt kunt u beide films via YouTube bekijken.

De eerste film bleef als een graat in de keel van veel klimaatalarmisten steken. Onmiddellijk werd de film (en Marijn Poels) ‘buitengesloten’, de gebruikelijke stap in sommige kringen als framen onvoldoende helpt. Veel media waren niet van plan om ruimte vrij te maken voor de fraaie documentaire, de boodschap werd domweg niet geslikt. De website wattisduurzaam schreef:  “Afwijzingen van omroepen opblazen tot een boycot, zoals Poels en gelijkgestemden doen, is dus te makkelijk. Poels is geheel vrij om een film te maken en ‘de media’ is geheel vrij om een film wel of niet uit te zenden. De keus van de een beknot de vrije meningsuiting van de ander geenszins. Bovendien is het zeker niet zo dat de Nederlandse TV elk kritisch geluid over klimaat weert. “

Lees verder

Zonuren en mist

Fig. 1 Bron: pxhere

De afgelopen weken heb ik geschreven over de toename sinds 1980 van de hoeveelheid invallend zonlicht en met name de opvallende toename van het aantal zonuren. Ik nam aan dat dat vooral het gevolg was van afnemende bewolking, naast invloed van afnemende aerosolen en mist. Over die afname van aerosolen en de daardoor ontstane ‘brightening’ heb ik in het verleden al enkele malen geschreven, zie hier. Over mist heb ik het nog niet gehad.

Enkele lezers hebben me er op gewezen dat het opvallend is dat het verschijnsel mist in de tijd flink afgenomen is en dat dat invloed moet hebben gehad op met name het aantal zonuren. In dit bericht ga ik daarom proberen het aandeel van de factor mist in de toename van het aantal zonuren te schatten.

Mist is bewolking aan het aardoppervlak waarbij het horizontale zicht aan het aardoppervlak minder dan 1000m is. We spreken van dichte mist als het zicht minder dan 200m is. Vaak lost mist na zonsopkomst snel op, vooral als de laag dun is en het diffuse zonlicht het aardoppervlak kan verwarmen. Maar vooral in het koud jaargetijde kan mist hardnekkig zijn en soms de gehele dag blijven hangen. Het gaat dan om mistdiktes die tot 200m op kunnen lopen.

Meestal ontstaat mist door afkoeling van de luchtlagen boven de grond door nachtelijke uitstraling  bij een onbewolkte hemel en zeer lage windsnelheden. Door die afkoeling neemt de relatieve luchtvochtigheid toe, want koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Relatieve luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp in de lucht uitgedrukt in % van de hoeveelheid die maximaal mogelijk is bij een gegeven temperatuur. In theorie is 100% het hoogst haalbare en wordt dan het ‘teveel’  aan waterdamp omgezet in kleine waterdruppels. Daarbij zijn aerosolen van belang die dienen als condensatiekernen voor die druppels. Is de lucht erg schoon en zijn er dus weinig aerosolen dan is het mogelijk dat de relatieve vochtigheid zelfs boven de 100% uitkomt.

Fig. 2

Lees verder

Corona en deskundige ‘buitenstaanders’

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over deskundige ‘buitenstaanders’ en hun bemoeienissen met de ‘echte’ wetenschap. Dat weet ik maar al te goed als het om weer en klimaat gaat, maar dat geldt ook voor bemoeienissen van buitenstaanders met het coronavirus. Gelukkig zit er wat beweging in deze situatie en worden heel langzaam de barrières geslecht tussen de ‘echte’  wetenschap en kenners buiten de academische wereld.

Bron: NTVG

Zo is Maurice de Hond sinds vandaag co-auteur van een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Prima omdat er heel vaak smalend over hem wordt gedaan als het om zijn deskundigheid op het gebied van corona gaat. Maar intussen heeft hij zijn eerste publicatie  binnen en dat kunnen maar heel weinig van zijn critici zeggen.

Minstens zo interessant is het bericht dat Wouter de Heij op zijn blog heeft geschreven over de gammele statistiek achter corona, en hoe het wel zou moeten. Volg de link !

Bron: https://food4innovations.blog

Zonuren Europa

Onlangs schreef ik over het fors toegenomen aantal zonuren sinds 1980 in De BiltDuitsland en de Oostenrijkse Alpen. In De Bilt was het aantal zonuren tussen 1980 en 2019 met ruim 32% toegenomen. In de 6 onderzochte Duitse stations was dat percentage gemiddeld bijna 16%, met een uitschieter in Würzburg van 24,7% . In de hoogstgelegen weerstations in Oostenrijk was de toename 15 tot 20%.

Ik schreef in het bericht over de Oostenrijkse Alpen dat het me niet zou verbazen als een veel groter deel van Europa hetzelfde laat zien, namelijk een sterke toename van het aantal zonuren in de periode 1980-2019. Daar heb ik nu een bewijs voor gevonden:

Fig. 1 Bron: Copernicus

Vanaf 1983 zijn gegevens beschikbaar via een Europese satelliet, de EUMETSAT CM SAF. De data van figuur 1 zijn afkomstig van dit Europese satellietprogramma. De grafiek toont de toename van het aantal zonuren in Europa ten opzichte van de referentieperiode 1983-2012. Deze anomalie toont dus het verschil in aantal zonuren per jaar vergeleken met genoemde referentieperiode.  Ik schat de toename in de periode op ongeveer 200 zonuren. Het gemiddeld aantal zonuren in Europa was in de referentieperiode 2335 uur per jaar. Lees verder

Aardgasbalans

Fig. 1  Data: CBS

De aardgasbalans van Nederland  van 2010 t/m 2019. Wat komt er in, wat gaat er uit, wat gebruiken we? Dit gaat alleen over gasvormig aardgas. Duidelijk is de afname van de winning (voornamelijk Groningen), die is in 2019 nog maar iets meer dan 1/3 van wat die in 2010 was.

De invoer neemt over vrijwel de hele periode toe. Vanaf 2017 is de invoer van aardgas groter dan de winning uit eigen bodem; in 2019 is de invoer ongeveer 1,5x zo groot als de winning. Het binnenlands verbruik is na een lichte daling vanaf 2010  sinds 2014 heel licht aan het stijgen.

In 2019 is het binnenlands verbruik nagenoeg even groot als de invoer. Dat wil dus zeggen dat we in theorie morgen de winning in Groningen kunnen stoppen, de invoer dekt geheel ons verbruik. In werkelijkheid zijn er nog wat exportcontracten die netjes afgebouwd dienen te worden.

Het krankzinnige plan van de overheid om op termijn ‘van het gas af’ te gaan wordt in elk geval niet ingegeven of afgedwongen door het afbouwen van de winning in Groningen, dat maakt de grafiek wel duidelijk. Intussen doen onze buurlanden er alles aan om juist méér aardgas te gaan gebruiken, omdat aardgas zo’n beetje de schoonste fossiele brandstof is die we hebben. Dit in tegenstelling tot het stoken van biomassa (=bos). Het gekke is dat we van de overheid van het aardgas af moeten, terwijl de overheid tegelijkertijd voor enkele honderden vieze biomassacentrales vergunningen heeft afgegeven.

De tweede foto heb ik een jaar geleden genomen, net over de grens in Nordrhein-Westfalen. Daar wordt een nieuwe aardgasleiding gelegd voor het zogenaamde hoogcalorische gas dat de Duitsers flink aan het promoten zijn. Dat hoogcalorische gas komt uit Rusland maar ook uit wat andere Europese landen. Het gas dat wij aan Duitsland leveren is laagcalorisch, de levering daarvan wordt op termijn gestopt omdat we steeds minder gas winnen in Groningen. Intussen probeert de Duitse overheid dat aardgas aan de man te brengen door een forse aansluitpremie te geven. Aardgas is overal heel populair, ook bij de Nederlanders, behalve bij de Nederlandse overheid.

Fig. 2