EU: kernenergie duurzaam

Fig.1    Bron: World Nuclear News

Op 21 april heeft de Europese commissie door middel van een communiqué haar besluit aangekondigd om kernenergie op te nemen in de zogenaamde EU taxonomie-verordening. Het besluit volgt op de recente publicatie van het rapport van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek waarin wordt bevestigd dat kernenergie even duurzaam is als andere door de EU ‘goedgekeurde’ energietechnologieën.

De TEG (Technical Expert Group) heeft een vuistdik rapport opgesteld waarin de groep concludeert dat kernenergie niet méér schade toebrengt aan de menselijke gezondheid of het milieu dan enige andere energie producerende technologie die als duurzaam wordt beschouwd. Dat is goed nieuws voor eenieder die vaart wil maken met de afname van de CO2 uitstoot.

Maar zaken gaan in de EU vrijwel nooit gladjes, want er ontstond een flinke discussie tussen de Franse en Duitse minister over de rol van kernenergie in het streven van de EU naar ‘klimaatneutraliteit’. De Franse minister van economie Bruno Le Maire zei dat Europa “zonder kernenergie in 2050 geen CO2-neutraliteit zou bereiken.” In reactie daarop zei de Duitse federale minister van Milieu, Svenja Schulze, dat “een vorm van energie die permanent enorme kosten en gevaren met zich meebrengt voor toekomstige generaties, niet duurzaam kan zijn.” Frankrijk en zes Oost-Europese EU-lidstaten waaronder Finland, Polen en Tsjechie, willen dat nieuwe kerncentrales als duurzaam worden aangemerkt en in aanmerking komen voor financiering. “We zijn op schema om ervoor te zorgen dat kernenergie wordt erkend als een CO2-vrije energie die in aanmerking komt voor groene financiering in Europa“, zei Le Maire.

Dus werd het rapport ijlings weer van de EU website afgehaald, nadat het uiteraard door belangstellenden (op tijd) gedownload was (download hier). Er is vervolgens een soort “inlegvel” gemaakt waarmee kernenergie toch, onder voorwaarden, mee mag tellen. En nu ligt Duitsland dus dwars over dat inlegvel. Dat is wel te begrijpen, want Duitslands rigoureuze besluit om op korte termijn al haar kerncentrales te sluiten (de laatste in 2022) steekt als een graat in de keel. Het land staat vol met windmolens, daken bezwijken bijna onder de zonnepanelen, maar om het land van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien blijven de bruinkoolmijnen en de daaraan gekoppelde bruinkoolcentrales tot 2038 actief. Het is niet verbazingwekkend dat de elektriciteitsprijs voor burgers de hoogste van de EU is.

Fig. 2    Bron: EU rapport

Figuur 2 toont  de sterftecijfers per GWh als gevolg van ernstige ongevallen (grijze kolommen) en als zwarte vierkantjes maximaal mogelijke gevolgen –worst case scenario’s- voor de diverse technologieën.

In het EU lijstje van duurzame energie-technologieën  zitten overigens nog steeds biomassacentrales, die behalve snoeiafval vooral hout uit boskap verstoken. Daardoor zijn deze biomassacentrales niet alleen koploper in CO2-uitstoot per GWh (hoger dan steenkoolcentrales) maar vormen ze ook een grote bedreiging voor bossen in met name de Baltische staten, Canada en de USA.