Die 97% consensus

Mensen die de hypothese van AGW  (anthropogenic global warming) aanhangen en er van overtuigd zijn dat het vooral de mens is die schuldig is halen als bewijs voor hun gelijk graag de  ‘97% consensus’ onder klimaatwetenschappers van stal. Bij het zien van een dergelijk hoog percentage moet ik altijd meteen denken aan verkiezingsuitslagen in landen met een totalitair regime. Ik geef meteen toe dat Kim Jong-un het nog ietsjes beter deed:  in 2014 behaalde de Noord-Koreaanse leider maar liefst 100% van de stemmen, terwijl de opkomst in zijn district ook 100% was.

kim

Bron:  De Morgen

De bron van die 97% ligt bij een publicatie van Cook et al uit 2013 in Environmental Research Letters. Ik heb daar al eens wat over geschreven. De reden dat ik nogmaals aandacht vraag voor de kwestie is dat die 97% maar terug blijft komen, alsof dat percentage al niet van veel kanten is ontmaskerd.  Dat is een bekende propagandatechniek, het telkens herhalen van statements  waardoor mensen deze op den duur voor waar gaan aannemen.

Cook et al schreven in de abstract van hun publicatie:

“We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics ‘global climate change’ or ‘global warming’. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming. In a second phase of this study, we invited authors to rate their own papers. Compared to abstract ratings, a smaller percentage of self-rated papers expressed no position on AGW (35.5%). Among self-rated papers expressing a position on AGW, 97.2% endorsed the consensus. For both abstract ratings and authors’ self-ratings, the percentage of endorsements among papers expressing a position on AGW marginally increased over time. Our analysis indicates that the number of papers rejecting the consensus on AGW is a vanishingly small proportion of the published research.”

Hoe zijn Cook et al te werk gegaan? Ze hebben van 11.944  klimaatpublicaties de samenvatting gelezen (laten lezen) en op basis daarvan een matrix ingevuld:

cook1

De uitslag van het onderzoek zag er als volgt uit:

cook3

Onder de kolom ‘Abstracts’  is het aantal 12.280. Dat is iets meer dan het aantal samenvattingen dat Cook et al gebruikten. Oorzaak is dat bij Cook een beperkt aantal afviel, bijvoorbeeld omdat er geen peer revier plaats had gevonden of omdat een abstract ontbrak. Daarom zijn de percentages in de een na laatste kolom hier en daar een beetje afwijkend van de percentages in de publicatie van Cook zoals die hierna beschreven worden.

32,6% steunt AGW, 66,7% van de samenvattingen toont geen standpunt met betrekking tot AGW en 0,3% wijst AGW af.  Hoe komt men dan toch aan die 97% consensus?  Dat is het gevolg van wat Cook et al vervolgens met deze uitslag doen. Ze schuiven het grootste deel (66,7%) van de uitslag opzij ( ‘no position’ en ‘uncertain’) en bekijken van de overgebleven categorieën hoe groot het percentage is dat  “endorsed the consensus position that humans are causing global warming” : 97,1%.  Dat is dus de bron van de bekende uitspraak “97% van de wetenschappers….” et cetera.

Opvallend is dat de grootste groep van de publicaties die AGW steunt  categorie 3 is (24%).  Ik kijk naar het voorbeeld dat Cook et al in Table2 (de eerste figuur) bij deze categorie geven: “. . . carbon sequestration in soil is important for mitigating global climate change”.  In het Nederlands:  ‘..het opslaan van koolstof in de bodem is belangrijk voor het verminderen van klimaatverandering ’. Dat lijkt me nu juist geen duidelijk steun voor antropogene opwarming, want in het midden blijft of die opwarming antropogeen of natuurlijk is.

cook4

In bovenstaande grafiek zijn de categorieën 1 t/m 3 bijeengevoegd (endorse AGW), 4a en 4b (no position) en 5 t/m 7 (reject AGW).

De tweede stap die Cook et al nemen in hun artikel is een deel van de auteurs van de 11.944 publicaties aanschrijven. Het totale aantal auteurs was 29.083, Cook et al emailden 8.547 auteurs met het verzoek hun publicatie zelf in een van de 7 categorieën te plaatsen. 1189 auteurs van 2142 publicaties voldeden aan dit verzoek. Dit is de uitslag:

cook5

62,7% van de respondenten vindt dat hun eigen publicatie AGW steunt,  34,9% van de auteurs vindt dat hun publicatie toont geen standpunt met betrekking tot AGW inneemt en 2,4%  vindt dat hun publicatie AGW afwijst. Opvallend is dat een meerderheid ( 62,7 %) van de respondenten van zijn eigen publicatie zegt dat het AGW onderschrijft, terwijl  volgens Cook et al van de samenvattingen slechts 32,6% AGW steunt. Een opvallende discrepantie. Het kan betekenen dat ongeveer de helft van de  samenvattingen het onderzoek niet goed samenvatten. Aannemelijker lijkt het me dat veel auteurs in hun reactie veel meer hun eigen positie in het klimaatdebat hebben gehonoreerd dan de positie van hun publicatie.

Kortom, een onderzoek met nogal wat tekortkomingen en onduidelijkheden. Conclusie kan in ieder geval zijn dat de uitslag van het onderzoek van Cook de  ‘97% consensus’ betreffende AGW  volstrekt niet steunt. Dat misverstand is door Cook et al zelf in het leven geroepen door de grote groep die geen standpunt ten aanzien van AGW inneemt weg te strepen. Kijken we naar de percentages van de samenvattingen die onder de loep genomen zijn, dan steunt 32,6% de hypothese van AGW. Kijken we naar wat auteurs zelf vinden van hun onderzoek, dan steunt 62,7% AGW.

Dat een zo groot deel van de publicaties geen positie inneemt voor wat betreft AGW is niet zo verwonderlijk omdat veel nog onduidelijk is over de correlatie tussen  (antropogeen) CO2 en temperatuur. Dat CO2 van invloed is op de temperatuur op aarde staat vast. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts een zeer klein percentage van de publicaties en van de respondenten  AGW afwijst. De cruciale vraag is echter IN WELKE MATE (antropogeen) CO2 de temperatuur beïnvloedt. Dat slechts 0,5% van de publicaties daar expliciet een uitspraak over doet spreekt boekdelen: men weet het (nog) niet. Die grote onzekerheid in de klimatologie weerhield het IPCC er niet van om in de Summary van het laatste rapport  te stellen:  “It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century. “

Zou het AR5 rapport van het IPCC meegenomen zijn in het onderzoek van Cook et al dan zou dat standpunt vallen in categorie 1, de 0,5% van de publicaties die expliciet AGW steunt (explicit endorsement with quantification).

ipcc-statement