Richard Tol maakt gehakt van het 97% consensusverhaal

tol

Je moet natuurlijk altijd op je hoede zijn als steun voor een bepaald onderwerp de 100% gaat naderen. De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de verkiezingsuitslagen in de voormalige USSR, of het officiële alfabetencijfer van 100% in datzelfde land.

Vorig jaar publiceerden Cook et al een onderzoek naar de consensus in publicaties met betrekking tot de antropogene factor in het opwarmingsverhaal. Een van de conclusies: “  ……97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.  ”.

Nu is dat altijd een hele moeilijke discussie, omdat een dergelijk statement zo algemeen is dat je er weinig mee kunt. De meeste weldenkende mensen zijn op de hoogte van het feit dat er in onze atmosfeer een broeikaseffect is. Gelukkig maar, want dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak niet -18°C is maar +15°C. Geen ijsbal derhalve maar een planeet waar het barst van het leven. Voor de werking van het broeikaseffect zie dit hoofdstuk.

De gemiddelde temperatuur op aarde is vanaf het eind van de 19e eeuw ongeveer 0,7°C gestegen. In diezelfde periode is het CO2-gehalte in de atmosfeer ook toegenomen. We kunnen ervan uitgaan dat althans een deel van die toename van het CO2 –gehalte op conto van de mens geschreven kan worden als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen en veranderend landgebruik. Een ander deel zal zeker het gevolg zijn van de temperatuurstijging van het bovenste oceaanwater waardoor CO2 migreert van de oceanen naar de atmosfeer. Over de omvang van deze stromen is voortdurend debat gaande.

Het is derhalve niet verwonderlijk “that humans are causing global warming” wordt omarmd door velen, ook door mij. De vraag is alleen, welk deel is antropogeen en welk deel is natuurlijk?  Hier raken we aan de ziel van het klimaatdebat. Het poneren van een zo algemene stelling levert nauwelijks bruikbare reacties op. Het lijkt op de discussies die regelmatig de kop opduiken over criminaliteit  gekoppeld aan bepaalde groepen in de samenleving. Er zijn altijd mensen die dan roepen dat criminaliteit in alle lagen van de bevolking te vinden is. Natuurlijk, dat is een waarheid als een koe. Interessanter is natuurlijk hoe (on-)gelijk die verdeling van criminaliteit over groepen is.  Datzelfde geldt mutatis mutandis ook voor de stelling dat mensen opwarming van de aarde veroorzaken.

Richard Tol, Nederlander en professor in de economie aan de Universiteit van Sussex,  heeft het onderzoek van Cook et al onlangs geanalyseerd. Tol is gespecialiseerd in de relaties tussen milieu en economie.

Tol heeft zich  in zijn analyse louter gericht op de wijze waarop Cook et al hun cijfermateriaal vergaard hebben. En dat is op een verbazingwekkend knullige manier gegaan. Zo knullig dat van de conclusies van Cook et al geen spaander heel blijft. Lees het artikel dat Tol hierover op 6 juni j.l. in de Guardian publiceerde.

Een van de co-auteurs van het Cook-artikel, Nuccitelli, heeft de afgelopen tijd nogal stevig uitgehaald naar Tol. Tol zegt hierover: “ Nuccitelli fundamentally misunderstands research. Science is not a set of results. Science is a method. If the method is wrong, the results are worthless….The theologist Michael Rosenberger has described climate protection as a new religion, based on a fear for the apocalypse, with dogmas, heretics and inquisitors like Nuccitelli. I prefer my politics secular and my science sound. “ . Over klimaatfanatisme als de nieuwe religie is het een en ander te lezen in dit hoofdstuk.

Ik sluit af met de subkop van het artikel in de Guardian: “ Consensus is irrelevant in science. There are plenty of examples in history where everyone agreed and everyone was wrong  ”.