Categorie archief: Geen categorie

Klimaatgek binnenkort in de Koninklijke Bibliotheek :-)

 

 

Afgelopen week kreeg ik een emailtje vanuit de Koninklijke Bibliotheek:

“Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):

http://klimaatgek.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 2 september 2017. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. “

Dus binnenkort behoort Klimaatgek tot de “websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.”. Da’s mooi. Nu mijn website officieel behoort tot die verzameling zou het aardig zijn als main stream media daar ook iets mee zouden doen. Bijvoorbeeld door kritische klimaatsites als Klimaatgek niet langer te negeren maar serieus te nemen. Maar dat is misschien wel erg veel gevraagd.

Zeespiegel en de grote woorden van Tamino

Terwijl ik me al een paar weken bezig houd met de zeespiegel en steeds verbaasder wordt over wat ik lees en zie, kwam daar de afgelopen dagen een klein relletje langs over het onderwerp.

Vanaf  1992 proberen we serieus de hoogte van de zeespiegel te meten met behulp van satellieten.  Dat dat geen sinecure is zal ik u later eens laten zien. Die metingen , altimetrie genaamd, gaven een paar jaar geleden nog een gemiddelde stijging weer van 3,4 mm/jaar, maar de laatste tijd is dat een beetje naar beneden bijgesteld. Dat komt vooral omdat het duivels moeilijk is om van grote hoogte een verschil van 1 mm te meten. Ook daarover later meer.

Bron:  Church & White 2011 Lees verder

Homogenisatie van tropische dagen in Ukkel

Een lezer van Klimaatgek uit Vlaanderen kijkt regelmatig op de website van de bekende Vlaamse weerman Frank Deboosere. Tot zijn verbazing zijn onlangs de cijfers van het aantal tropische dagen per jaar te Ukkel drastisch bijgesteld.  Ook hier heeft het homogeniseringsduiveltje dus toegeslagen.  Gelukkig maakt onze Vlaamse lezer zo nu en dan een screenshot, en kijk eens wat dat oplevert:

 

Bron:  Frank Deboosere

Frank schrijft: “Het meten van de temperatuur is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ik heb voor de berekening van de tropische dagen (ook wel hittedagen genoemd) al de nodige correctiefactoren proberen toe te passen. Maar dat is moeilijk. Tot mei 1983 gebeurden de waarnemingen immers in een open thermometerhut. En de dagelijkse waarnemingen van de 19-de eeuw zijn niet zo nauwkeurig. Je kan het aantal tropische dagen van de 20-ste eeuw vergelijken met de gegevens van de 21-ste eeuw. De gegevens voor de 19-de eeuw zijn louter indicatief.  ”

Begrijp ik het goed: heeft weerman Frank hier eigenhandig een homogenisatie toegepast? Hij schrijft dat de data van de 19e eeuw louter indicatief zijn, dus niet betrouwbaar. Raar is het dat de data van vóór 1900 onbetrouwbaar geacht worden maar verder met rust gelaten worden. Wat me verbaast is dat hij de data van na 1900 wel heeft veranderd, niet alleen die van vóór 1983 (verandering van meethut/locatie) maar ook de data van na 1983. Dat gaat nog een stapje verder dan de homogenisaties van De Bilt.

En o ja: de toppers van vóór 1950 zijn drastisch naar beneden bijgesteld (dat ken ik van Nederland) maar 1976 (vóór de verplaatsing van de thermometer en verandering van hut in 1983)  is naar boven bijgesteld en is de nieuwe nummer 1.

Misschien dat iemand uit Vlaanderen kan verklaren wat hier gebeurd is? Ik heb mijn handen al vol aan de homogenisaties in Nederland 😉 . Frank schrijft “Het meten van de temperatuur is niet zo eenvoudig als het lijkt”.  Dat is het eigenlijk best wel denk ik, als je je aan de richtlijnen van de WMO houdt en geijkte apparatuur gebruikt.  Moeilijker wordt het als je om wat voor reden dan ook ontevreden bent met de gemeten temperaturen en ze gaat veranderen.  Dan zijn het in ieder geval geen “gemeten temperaturen” meer.

CO2-kind

Want to fight climate change? Have fewer children. Kijk maar even naar het plaatje. De cijfers zijn per jaar. Mensen zonder kinderen kunnen voor een vergelijkbaar carbon footprint bijna 37x  heen en weer naar New York vliegen. Elk jaar dus he, en per kind. Maar wat nu als de ouders van het kind vreselijk duurzaam leven met energiezuinige lampen, recyclen, geen wasdroger gebruiken, de was met koud water doen, veganist zijn, groene energie gebruiken, nooit vliegen en geen auto maar een bakfiets hebben? Dan kunnen kinderloze mensen die dat allemaal niet doen 32 keer per jaar heen en weer naar New York. Het bericht komt uit The Guardian, dat is de NRC van GB dus dat zit wel goed ( haha).. Hier de link:  https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/12/want-to-fight-climate-change-have-fewer-children

Bosbranden Portugal

Op het moment dat ik dit schrijf bevind ik me in Portugal. Op ruim 400km afstand heeft het afgelopen weekeinde de ramp plaatsgevonden waarin meer dan 60 mensen de dood vonden. En natuurlijk duurde het niet lang voordat er in diverse media een link gelegd werd met klimaatverandering (lees menselijke invloed).

Bosbranden ontstaan met name als het bos droog is.  Dat wil niet zozeer zeggen dat de vegetatie droog is, want levende bomen en andere planten houden vaak enorme hoeveelheden vocht vast. Het gevaar zit hem vooral in de droge ondergrond, de strooisellaag. Die strooisellaag kan na enkele maanden met weinig neerslag sterk uitdrogen, waardoor brand makkelijk kan ontstaan. Brandt de strooisellaag eenmaal dan is het mogelijk dat ook de bomen vlam vatten en is blussen een moeilijke zaak.

De kans op bosbrand is dus sterk afhankelijk van de neerslag in de voorafgaande paar maanden, en dus meer een kwestie van weer dan van klimaat. Bij klimaat gaat het om langjarige perioden, vaak 30 jaar. Natuurlijk zijn klimaat en weer aan elkaar gekoppeld, het klimaat is immers het gemiddelde weer. Klimaatverandering zou dus indirect kunnen zorgen voor bijvoorbeeld meer droge jaren. Maar het is  moeilijk om een eenmalige gebeurtenis te koppelen aan een datareeks die 30 jaar of langer beslaat.

Met de beperkte middelen die hier voorhanden zijn ben ik in de langjarige neerslaggegevens gedoken. Ik kijk naar de maandelijkse neerslagsommen van Lissabon in de ClimateExplorer van het KNMI. Dat is het station dat het dichtst bij het rampgebied ligt en heeft al data vanaf de 19e eeuw. Ik beperk me tot de neerslagdata vanaf 1901 t/m april 2017. April is de recentste maand waarvan cijfers beschikbaar zijn, en het valt op dat in april van dit jaar er erg weinig neerslag gevallen is.

De maandelijkse neerslag in Lissabon sinds 1901 zier er zo uit:

Bron: KNMI Lees verder

UHI effect en verstedelijking deel 2

Het Urban Heat Island-effect is klimatologische effect op o.a. temperatuur, neerslag en windsnelheid in stedelijke gebieden. Het ontstaat door de fysieke en antropogene eigenschappen van stedelijke gebieden, die afwijken van die van het omringende platteland. De fysieke eigenschappen van steden beïnvloeden onder andere albedo en evapotranspiratie waardoor de energiebalans van steden sterk verandert.

UHI in augustus 2003, gemiddelde nachtsituatie en gemiddelde middagsituatie

Bron:  Dousset et al 2010

Een belangrijke oorzaak van het ontstaan van het UHI is de bebouwing. De hoogte van gebouwen en de smalle straten zorgen voor meervoudige reflecties en sterkere absorptie van inkomende straling en beperking van de uitstraling van warmtestraling. Door wrijving neemt ook de windsnelheid af en vermindert daardoor de afkoeling door turbulentie.  Van belang is ook de lagere verdamping in de stad.  Omdat neerslagwater snel en grotendeels ondergronds wordt afgevoerd is er relatief weinig water om te verdampen.  Ook de vaak geringe oppervlakten met beplanting zorgen voor een lagere verdamping.  Verdamping is op aarde de belangrijkste manier om warmte aan het aardoppervlak kwijt te raken. Lees verder

UHI-effect en verstedelijking

Ik ben momenteel druk met schrijven over klimaatverandering in Nederland. Dat gaat o.a. over het UHI-effect, het effect dat steden o.a. warmer zijn dan de omgeving. Steden zorgen ook voor meer neerslag, met name in de omgeving ‘downwind’ van de stad. Het is dus van belang om de stedelijkheid van ons land en de invloed daarvan in kaart te brengen. Dat laatste lijkt me een mooi karwei voor het KNMI. Bijgevoegd een luchtfoto van de ligging van het KNMI-station Rotterdam (op de luchthaven) en twee topografische kaarten, van 1950 en 2016. Dan krijgt men een idee van de enorm toegenomen verstedelijking. Let op de relatieve ligging van het meetstation (gele stip). Klik op de kaarten voor een vergrote weergave.

Is de terugtrekking van de USA uit het Akkoord van Parijs erg?

Dr.Brorn Lomborg is een jonge Deense econoom , gespecialiseerd in het berekenen van de economische effecten van klimaatmaatregelen. Hij maakte een videootje over het effect van het Akkoord van Parijs, nu de USA zich terugtrekt uit het Akkoord. Heeft dat veel invloed, en ook: wat heeft dat akkoord voor invloed op de temperatuur op aarde? In zijn peer reviewed publicatie “Impact of Current Climate Proposals” uit 2015 onderzocht hij de effecten van het Akkoord van Parijs. Zijn wetenschappelijke aanpak is onomstreden, zijn conclusies echter niet bij het publiek dat gelooft in een klimaat-Apocalyps.

Lees zijn publicatie hier

 

 

 

Weinig wind, toch stroom

 

Windpark Westermeerwind ligt ten N van Urk in het IJsselmeer.  Het heeft een opgesteld vermogen van 144 MW.  Het levert (althans dat vertelt de website)  sinds juni 2016 een hoeveelheid duurzame stroom die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens. Alleen vandaag niet: met windsnelheid van 1,4 m/s staan alle 48 molens stil en levert het windmolenpark 0 MW.

Hetzelfde geldt voor het nog veel grotere windmolenpark Gemini in de Noordzee. Toen ik de app opende om 10.30 vanmorgen was de windsnelheid ook daar 1,4 m/s en stonden alle 150 molens stil.  Het opgesteld vermogen van 600MW is vandaag in werkelijkheid 0 MW. Volgens de website van Gemini levert het park duurzame stroom voor 1,5 miljoen Nederlanders. Alleen vandaag niet, op heel veel andere momenten in het jaar ook niet.

Die 1,5 miljoen Nederlanders van Gemini en die 160.000 huishoudens van Westermeerwind zullen dus vandaag hun wasmachine, tv, computer et cetera noodgedwongen moeten laten werken op andere stroom. Dat is voor het allergrootste deel opgewekt met fossiele brandstoffen en kernenergie. Want als het bij ons nauwelijks waait kunnen we ook geen windstroom kopen bij de buren. Je hebt dus 100% back-up nodig. Duur grapje, maar het wordt nog veel duurder weten energiedeskundigen. Voor de huishoudens wel te verstaan, want zo is het geregeld in het Energie-akkoord. Ik ben echt wel voor duurzame energie, maar de overheid zou eens eerlijk de kosten en de baten op langere termijn aan de burgers moeten tonen.

Handige apps zijn voor beide windmolenparken beschikbaar, zodat je real-time kunt kijken hoe het er voor staat met de stroomleverantie. 

Wind en energie

Screenshot 13 uur 29 mei 2017.  Maar het had op elk ander uur van de dag kunnen zijn.

Zonder stevige wind weinig stroom. Plaatje van vandaag, windpark Gemini in de Noordzee ten N van Friesland. Opgesteld vermogen 600 megawatt.  Vandaag, 29 mei 2017, dank zij zwak windje van 3,1 m/s de hele dag 5 megawatt, dat is 0,8 % van het opgesteld vermogen. Dat betekent dat als het weinig waait en de zon is onder, je je nationale behoefte aan elektriciteit volledig moet dekken met conventionele centrales. Die moeten dan voor een groter deel dan nu het geval is schakelbaar zijn (=aan als het weinig waait/weinig zon is, uit als het sterk waait/veel zon is) en dergelijke centrales hebben een lager rendement dan continue centrales.  We gaan een mooie maar kostbare toekomst tegemoet. Voor mensen met een leuk inkomen uiteraard geen probleem.

Kijk realtime mee op http://livemegawatt.com/gemini/  en download de app op je  mobieltje!